Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns per a adults, a nivell no universitari, que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquestes escoles tenen com a objectiu aconseguir que l'alumnat assoleixi el domini de les quatre destreses bàsiques en una llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure.
Els estudis d'anglès, francès i alemany s'articulen en QUATRE NIVELLS:

NIVELL BÀSIC: primer i segon curs
NIVELL INTERMEDI: tercer curs
NIVELL AVANÇAT: quart i cinquè curs
NIVELL C1: sisè curs

Al final del segon curs, els alumnes o les alumnes que aprovin l’avaluació contínua o l’examen final, obtindran el Certificat de Nivell Bàsic que correspon al nivell A2 del Marc Europeu de Referència.
Al final del tercer curs s'obté el Certificat de Nivell Intermedi (antic Certificat de Cicle Elemental), que correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència.
Al final del cinquè curs, els alumnes o les alumnes fan l’examen de Nivell Avançat, que correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.
Al final del sisè curs, qui aprovin l'examen oficial obtindrà el certificat que correspon al nivell C1
del Marc Europeu Comú de Referència.