Cursos especials


Cursos Monogràfics

Les Escoles Oficials d'Idiomes poden organitzar cursos monogràfics destinats a cobrir necessitats específiques d’aprenentatge. Es consideraran cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o específic per destreses.

En acabar els cursos, s'obté un certificat acreditatiu, però es necessària una assistència del 80% per obtenir-lo.


Monogràfics curs 2018-19:   TANCAT

- Beyond C1: curs de 40 hores enfocat a la millora de la competència comunicativa oral de l'dioma. Es dirigeix
  a persones que tinguin acreditat un nivell C1 d'anglès.

          Professora: Patricia Benson
        Horari: dijous de 19:00 a 21:00h.
        Preu del curs: 249,80

        Inici del curs: 4 d'octubre de 2018.
          Matrícula del 3 al 14 de setembre, matins de 9.30 a 13.30h. presencialment a l'escola. Díes 12
        i 13 a la tarda. de 16-00 a 20.00h.

 Cursos de llengua instrumental

Les Escoles Oficial d'idiomes poden organitzar cursos de llengua instrumental per a persones adultes s’impartiran a l’estiu o bé durant l'any. De la mateixa manera i en el cas que la demanda social així ho requereixi, es podran organitzar cursos d’un idioma no implantat de forma oficial en una determinada escola; aquests cursos s’organitzaran sempre que la demanda no pugui ser assumida per una EOI de la zona que imparteixi l’idioma de manera oficial. 

El referent pel que fa als objectius i als continguts de tots aquests cursos de llengua instrumental serà el Decret EDU/4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm.5297, de 15.1.2009).


Cursos de llengua instrumental 2018-19: 

 - Fast track to B2: curs de 30 hores per estudiants que volen intensificar el seu ritme d'aprenentatge
   per assolir el nivell B2, i millorar les seves possibilitats d'obtenir un resultat satisfactori a l'examen de
   certificat
.

          Professora: Patricia Benson
        Horari:
dijous de 17:00 A 19:00 h.      
        Preu del curs: 158,80

        Inici del curs: 4 d'octubre de 2018.
          Matrícula: del 3 al 14 de setembre, matins de 9.30 a 13.30h. presencialment a l'escola. Díes 12
        i 13 a la tarda. de 16-00 a 20.00h.

- Keep your English alive: curs de 30 hores per l'alumnat de nivell intermedi que vulgui millorar la
  seva producció oral.
TANCAT

  Professora:
  Horari:
dimecres
19:00 a 21:00h
  Preu del curs
: 158,80

  Inici del curs: 3 d'octubre de 2018.
  Matrícula:
del 3 al 14 de setembre, matins de 9.30 a 13.30h. presencialment a l'escola. Díes 12
  i 13 a la tarda. de 16-00 a 20.00h.

 

Més informació aviat.

Alemany

- Alemany A.1.1. Curs de 70 hores d'iniciació a l'alemany. Dimecres de 18.30 a 21.00h.
  TANCAT
- Alemany A.2.1. Curs de 70 hores que serà la primera part del segon curs del nivell bàsic.
  Dijous de
18.30 a 21.00h.
 
TANCAT
- Alemany A.2.2. Curs de 70 hores que serà la segona part del segon curs del nivell bàsic.
  Dimarts de
18.30 a 21.00h MATRÍCULA OBERTA
Professor: Alexander Siebenmorgen
Preu del curs
:
302,80
Inici del curs
:
la primera setmana d'octubre.
Proves de nivell 12 i 13 de setembre (horaris a convenir, truqueu a l'escola).
Matrícula:
del 3 al 14 de setembre, matins de 9.30 a 13.30h. presencialment a l'escola. Díes 12
i 13 a la tarda. de 16-00 a 20.00h.

Llibres (per confirmar)

A1.1 Schritte international 1 ISBN 9783194018518

A2.1 Schritte international 3 ISBN 9783194018532

A2.2 Schritte international 4 ISBN 9783194018549

Italiano

- Italià nivell A1, curs de 70 hores per a principiants, i nivell A2 per l'alumnat que va fer el curs Italià 1 ofert
  pel centre o bé qualsevol persona que desitgi millorar el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes.

  Professora: Michela D'Auria. 
  Horaris: A1
dilluns de 18.00 a 20.30 (
TANCAT).  A2 dijous de 18.00 a 20.30 MATRÍCULA OBERTA
  Preu del curs
: 302,80
€.
  Inici del curs: la primera setmana d'octubre.
  Proves de nivell 12 i 13 de setembre (horaris a convenir, truqueu a l'escola).
  Matrícula:
del 3 al 14 de setembre, matins de 9.30 a 13.30h. presencialment a l'escola. Díes 12
  i 13 a la tarda. de 16-00 a 20.00h.


Llibres:

A1. Nuovo Espresso 1 Libro Estudente. Alma Ed.
A2. Nuovo Espresso 2 Libro Estudente. Alma Ed.

 

Aprovació i reconeixement dels cursos especials

Aquests cursos han de ser revisats per l'equip directiu, i/o els departaments respectius, aprovats pel consell escolar del centre i autoritzats per la direcció dels serveis territorials corresponents. La seva aprovació i autorització tindrà en consideració l’adequació dels continguts d’aquests cursos a les necessitats del context en el qual s’ubica l’EOI corresponent. En el cas dels cursos d’idiomes no implantats a l’escola caldrà presentar als serveis territorials un informe justificatiu de la necessitat del curs i de l’adequació de la proposta avalat per professorat especialista en la llengua. No s’oferiran cursos especials que dupliquin el treball que es fa als cursos ordinaris.

Els centres vetllaran per garantir la qualitat d'aquests cursos. El Departament d'Ensenyament establirà els criteris  perquè puguin autoritzar-los els serveis territorials.

Aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits de formació per la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, segons els paràmetres establerts.

Els preus dels cursos especials es regeixen segons ordre anual de preus públics del Departament d’Ensenyament.


Informació general dels cursos especials


Documentació matrícula:

  • Fotocòpia DNI
  • Acreditació del nivell requerit (si escau)

 
Nombre de places: Mínim 10 alumnes (depenent del curs aquest nombre pot variar). L'ordre de matrícula serà per ordre d'arribada. Un curs especial només s'obrirà si hi ha aquest mínim d'alumnes inscrits.

Certificació: En acabar el curs, l'EOI lliurarà un certificat d'assistència a tots els alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.

Condicions de la matrícula: L'escola es reserva el dret d'anul·lar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes establert. En aquest cas es retornarà l'import de la matrícula.  NO es retornarà l'import total ni parcial de la matrícula en cas que l'alumne/a decideixi no assistir al curs.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.